چهار عناصر ضروری برای طرح کسب و کار

نطر آنها در مورد سیاست کسبوکار و سایر سیاستهایی که بر سازمان شما مؤثر است، چیست؟ منشور یا قانون اساسی خانواده حاوی موضوعاتی چون ارزشهای خانواده، چشمانداز کسبوکارخانواده، ماموریت خانواده (سیاست مدیریتی)، قواعد ارتباطی خانواده، حل و فصل اختلافات ناشی از تضاد منافع، اشتغال در شرکت، بازنشستگی، دستمزد و پاداش و عضویت در هیات مدیره شرکت است. آیا در راستای طرحهای آتی شرکت قرار میگیرد؟ علیرغم تمام کاربردهای متنوعی که طرحهای کسب و کار میتوانند داشته باشند، موارد مشترک فراوان در آنها وجود دارند، نظیر اهداف کسب و کار، نیمرخ محصول مشتری، تجزیهوتحلیل بازار، برنامه بازاریابی، پیشبینیهای جریان نقدینگی، پروفرماها، یک پرو فرما برآوردی است از اینکه چگونه کسب و کار، در صورت دستیابی به مفروضات مشخص، عمل خواهد کرد. ۳- طرح عملیات: توضیح میدهد کسبوکار چگونه عمل خواهد کرد، شامل راهاندازی فیزیکی و تعیین مسئولیت شغلهای خاص.۴- تحلیل بازار: یک نمای کلی از بازار با دادهها، جداول و نمودارهای خاص را نشان میدهد. مطالعات نشان میدهد افرادی که اهمیت طرح کسب و کار را درنظر نمیگیرند و بدون مطالعه و تنظیم طرح کسب و کار (BP) اقدام به کار میکنند، در مقابل مشکلات و افتوخیزهای اقتصادی و بازار کار توان کمتری دارند.

طرح تجاری باید حس حرفهای بودن را منتقل کند؛ بدون غلطهای املایی، شامل استنتاجهای واقعگرایانه، و مدلسازیهای قابل اعتماد و اطلاعات دقیق باشد. اما به گونهای که جزئیات کافی را در بر گیرد تا خواننده اطلاعات کافی جهت تصمیمگیری آگاهانه را داشته باشد. ماده ۷ مکرر- کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیطزیست، بهداشت عمومی- اجتماعی نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و تأیید هیأت وزیران در صورتیکه تا سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون میباشد. در آن منابع مورد نیاز برای فعالیت آتی شرکت و نحوهٔ تامین آنها مشخص میشود. برای جذب سرمایه گذار به یک اداره دولتی یا شرکت خصوصی مراجعه کرده اید و سوار آسانسور می شوید تا به طبقه پانزدهم که مسئول اداره یا مدیرعامل شرکت در آن حضور دارد بروید. برای مثال در طرح تجاری یک کافینت باید جمعیت منطقه، ضریب نفوذ اینترنت در آنجا، پیشبینیها پیرامون رشد مثبت و یا مفنی استفاده از اینترنت و …

به خاطر داشته باشید که برای استفاده از این روش، مقادیر مصرف را در یک دوره بلند زمانی در نظر بگیرید؛ چرا که تغییرات کوتاه مدت بر روند تقاضا تاثیر ندارد. اشتباهی که بسیاری از صاحبان کسب وکار مرتکب می شوند این است که یک بیزنس پلن مینویسند زیرا به آنها گفته شده است به یک بیزینس پلن نیاز دارند و در نهایت به طور کلی آن را فراموش می کنند. هدف فعالیت این فرآیندها، تقویت توانایی کسبوکارها برای شناسایی، مدیریت و نظارت بر خطراتی بوده که ممکن است بر توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف اصلی آن اثر بگذارند. براساس نظر چانگ و سان (2008) دوگانگی وظیفه مدیرعامل میتواند به طور بالقوه، ریسک تصمیم گیرنده نهایی بودن مدیرعامل در زمینه گزارشگری مالی را افزایش دهد که در نتیجه ممکن است هزینه نظارت بر رفتار مدیریت (ارزش شرکت) را افزایش دهد. در این نظریه، به ذینفعان و اثرات آنها بر کسبوکار شرکت، به صورت جامع نگریسته میشود و براساس آن، هیئتمدیره باید در جهت تحقق نقش ارتباطی-مذاکرهای خود با گروههای ذینفع، شرایط حضور نمایندگان اینگونه گروهها را در ترکیب خود فراهم نموده و به صورت مستمر جلساتی مبتنی بر کسب پیشنهاد و اصلاح فعالیتهای شرکت با نمایندگان آنها داشته باشد

هنگام تدوین استراتژی فروش خود در فرآیند بازاریابی و فروش باید آن را به فعالیتهای کوچکتری تقسیم کنید. ۴- به جزئیات توجه کنید. چرا که هر مخاطبی با توجه به نیازمندیهای خود با طرح ارتباط برقرار میکند. نقطهی شروع هر طرح تجاری باید از نگاه مخاطب باشد. شروع علاقمندی مریم عبادی به مباحث مدیریتی از همان دوره کارشناسی کلید خورد. بعد از تعیین استراتژی های بازاریابی و فروش، باید در رابطه با تخصیص بودجه سالانه تصمیم گیری کنید. نقشه سفر مشتری می تواند شما را در تعیین کانال های تعاملی و فروش یاری کند. این به شما یک نمای کلی از کسب و کارتان می دهد و به شما کمک می کند تا به سرعت ایده های خود را بدون نیاز به انجام کارهای زیاد اصلاح کنید. زیرگروههای بسیاری برای هر کسب و کار و سیستم تجاری تعیین میگردد و اگر یک صاحب کسب و کار قصد راهاندازی قصد فعالیت در این زمینه را داشته باشد، نیاز است افراد درست و مناسبی را برای وظایف متعدد استخدام کند. با تعیین موارد بالا می توانید استراتژی فروش کسب و کارتان را به شیوه ای اثربخش تعیین کنید. با مشخص کردن پاسخ به سوالات بالا، رویکردهای استراتژیک شما در خصوص نیروهای فروش مشخص می شود و می توانید موارد تعیین شده را در بیزینس پلن خود وارد کنید.

طرح کسب و کار